Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động

Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023
(Ngày đăng :06/04/2023 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn)

     Nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Ban về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy vai trò tích cực của công chức cơ quan trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác cải cách hành chính trong cộng đồng xã hội; tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh chính xác những mặt tích cực cũng như hạn chế đối với các hoạt động của cơ quan, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

     Ngày 13/02/2023, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 69/KH-BDT vê tuyên truyền công tác CCHC năm 2023, cho đội ngũ công chức trong cơ quan, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với các nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính. Tuyên truyền định hướng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Ban Dân tộc và kết quả triển khai thực hiện; Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính….; Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh, cơ quan. Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của công dân, tổ chức, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính; Tình hình triển khai, kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan; Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Tuyên truyền, thông tin, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức với công dân, tổ chức; Tuyên truyền sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:Ke hoach tuyen truyen

Tin liên quan

Triển khai Thông tư Số: 43/2023/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính(14/09/2023 11:23:09 SA)

Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”(19/07/2023 4:29:31 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Ban Dân tộc(30/06/2023 4:27:49 CH)

Cử đại biểu người có uy tín đi giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm theo Tiểu dự án 1, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi(25/04/2023 8:36:05 SA)

Cử đoàn đại biểu đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thuộc tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2023(25/04/2023 8:40:42 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư Số: 43/2023/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính(14/09/2023 11:23:09 SA)

Thực hiện chính sách, Thủ tục hành chính đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lai Châu(23/08/2023 4:13:46 CH)

tập huấn Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2023(10/08/2023 10:14:32 SA)

Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”(19/07/2023 4:29:31 CH)

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023(12/07/2023 9:15:51 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thuận - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này