Trang chủ Giới thiệu chung Chuyên mục tin tức

Chức năng và nhiệm vụ
(Ngày đăng :06/10/2014 9:38:09 SA)

(laichau.gov.vn) VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1- Vị trí:

            Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi địa bàn tỉnh Lai Châu.

            Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Uỷ ban Dân tộc.          

2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh:

                - Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác dân tộc;
                 - Dự thảo kế hoạch 5 năm và hàng năm, chính sách, chương trình, đề án, dự án quan trọng về công tác dân tộc; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc;
      
               - Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện.               

2.2- Chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh:

                - Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác dân tộc;
                 - Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND câpf huyện;
      
               - Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.           

2.3- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoach, kế hoạch, chương trình, dự án, đè án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.4- Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

2.5- Thường trực giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Uỷ ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xoá đói, giảm nghèo, định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn tỉnh.

2.6- Giúp UBND tỉnh tổ chức đón tiếp, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc để giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh.

2.7- Giúp UBND tỉnh định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh; lựa chọn đề nghị cacps có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước .

2.8- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp cụ thể để duy trì, bảo tồn và phát triển các dân tộc ít người, dặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau khi đã được phe duyệt.

2.9- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc các huyện và cán bộ, công chức giúp UBND xã, phường, thị trấn( sau đây gọi chung là UBND cấp xã) quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2.10- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh; tham gia thẩm định các dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

2.11- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

2.12- Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

2.13- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện và cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại UBND cấp xã; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm công chức tại các cơ quan nhà nước ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật.

2.14- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND, Uỷ ban Dân tộc.

2.15- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác cảu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc; quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

2.16- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

2.17- Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

3.1- Lãnh đạo Ban:

               - Ban Dân tộc có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

              - Trưởng Ban là người đứng đầu Ban Dân tộc, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc.

              - Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Dân tộc. 

                - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luan chuyển, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

             3.2- Cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, gồm:

                   - Văn phòng

                   - Thanh tra

                   - Phòng kế hoạch

                   - Phòng Chính sách Dân tộc

              Giao cho Trưởng Ban Dân tộc có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quiy chế hoạt động của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn theo quy định hiện hành.

            3.3- Biên chế: được UBND tỉnh giao theo kế hoạch biên chế hàng năm của tỉnh Lai Châu.

Tin liên quan

Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc tỉnh Lai Châu (Cập nhật đến 01/8/2018)(06/10/2014 9:41:55 SA)

Chức năng và nhiệm vụ(06/10/2014 9:38:09 SA)

Ban Dân tộc(06/10/2014 9:34:24 SA)

Tin mới nhất

Vận động viên Ban Dân tộc tham gia thi đấu môn bắn nỏ, tại Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Lai Châu lần thứ IX năm 2021.(15/10/2021 3:52:05 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.(15/10/2021 3:50:34 CH)

Với truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021). Cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu đã tổ chức thăm hỏi, tri ân và động viên gia đình Bà Đinh Thị Huê là vợ liệt  sỹ ở Tổ dân phố số 5 phường Tân Phong thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.(26/07/2021 3:20:55 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC KHÓA IV(29/05/2020 8:25:49 SA)

Ban Dân tộc Tống kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020(09/01/2020 7:57:01 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Chịu trách nhiệm: Lò Thị Vương - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này