Trang chủ Chuyên mục tin tức

Tuyên truyền công tác Cải cách Hành chính Nhà nước năm 2022
(Ngày đăng :22/04/2022 3:47:05 CH)


Công chức phòng Chính sách Dân tộc giải quyết thủ tục hành chính cho người có uy tín
(laichau.gov.vn)

Ngày 10/02/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 60/KH-BDT về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022.

Kế hoạch nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu, công chức cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới; Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội qua Zalo, Trang thông tin điện tử Ban để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác cải cách hành chính trong cộng đồng xã hội; Tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh chính xác những mặt tích cực cũng như hạn chế đối với các hoạt động của cơ quan, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng, nhiệm vụ của cơ quan. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu; Tuyên truyền CCHC phải gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tuyên truyền đầy đủ các nội dung cải cách hành chính tại cơ quan; lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính. Tuyên truyền định hướng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Ban Dân tộc và kết quả triển khai thực hiện; Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện cải cách hành chính nhà nước như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính...; Tình hình triển khai, kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan; Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tuyên truyền các mô hình thí điểm trong quá trình cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại cơ quan và cả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính; Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của công chức với công dân; Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính./.

Tin liên quan

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Lai Châu (24/06/2022 9:25:03 CH)

Tuyên truyền công tác Cải cách Hành chính Nhà nước năm 2022(22/04/2022 3:46:47 CH)

Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022(21/04/2022 4:43:02 CH)

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA Ban Dân tộc và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu(31/03/2022 10:18:13 SA)

Hoạt động giao lưu thể thao Khối Tham mưu - Tổng hợp năm 2021(25/10/2021 4:08:24 CH)

Tin mới nhất

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Lai Châu (24/06/2022 9:25:03 CH)

Tuyên truyền công tác Cải cách Hành chính Nhà nước năm 2022(22/04/2022 3:46:47 CH)

Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022(21/04/2022 4:43:02 CH)

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA Ban Dân tộc và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu(31/03/2022 10:18:13 SA)

Hoạt động giao lưu thể thao Khối Tham mưu - Tổng hợp năm 2021(25/10/2021 4:08:24 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Chịu trách nhiệm: Lò Thị Vương - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này