Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 15/KH-BDT Thực hiện quy chế Dân chủ năm 2023 5 11/01/2023
2 79/QĐ-BDT Phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Ban Dân tộc 10 26/10/2022
3 19/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 8 25/05/2022
4 450/QĐ-UBND Quy định số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụvà tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 4 15/04/2022
5 253/QĐ-UBND Sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc 5 22/02/2022
6 770/TB-BDT Lịch tiếp công dân năm 2022 12 31/12/2021
7 1719/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021- 2025 33 14/10/2021
8 69/KH-BDT Tuyên truyền công tác Cải cách Hành chính năm 2021 8 22/02/2021
9 02/TB-BDT Lịch tiếp công dân năm 2021 18 04/01/2021
10 1813/QĐ-UBND Đưa ra khỏi danh sách; công nhận bổ sung, thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 86 22/12/2020
11 1492/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Ban dân tộc tỉnh Lai Châu 24 15/10/2020
12 787/KH-BDT Cải cách Hành chính năm 2021 9 30/09/2020
13 100/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh lai Châu giai đoạn 2019 - 2023. 378 06/02/2020
14 32/KH-BDT Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 15 03/02/2020
15 24/TB-BDT Lịch tiếp công dân năm 2020 20 13/01/2020
114 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm: Lò Thị Vương - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn