Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1266/KH-UBND Triển khai thực hiện NQ số 52/NQ/CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 77 10/07/2017
2 582/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 83 28/04/2017
3 151/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2017 75 28/02/2017
4 0 Uỷ ban Dân tộc - Phát động phong trào thi đua công tác dân tộc năm 2017 25 16/01/2017
5 01/KH-BDT Kế hoạch công tác năm 2017 48 03/01/2017
6 622/QĐ-BDT Ban hành và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được XD theo mô hình khung của Bộ KH&CN 3 22/12/2016
7 565/QĐ-BDT Phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 29 24/11/2016
8 570/QĐ-BDT Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 25 24/11/2016
9 238/QĐ-BDT Ban hành quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 38 09/06/2016
10 12/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 55 18/05/2016
11 374/BDT-VP HD thực hiện quy định chê độ BC định kỳ của hệ thống CQ công tác Dân tộc 28 16/09/2015
12 832/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 106 31/07/2014
13 01/QĐ-UB QĐ của UBND Lâm thời tỉnh Lai Châu v/v Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 25 01/01/2004
1291 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm:
Điện thoại:
Địa chỉ: