Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/KH-BDT Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 19 11/01/2018
2 1266/KH-UBND Triển khai thực hiện NQ số 52/NQ/CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 87 10/07/2017
3 582/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 96 28/04/2017
4 151/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2017 99 28/02/2017
5 622/QĐ-BDT Ban hành và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được XD theo mô hình khung của Bộ KH&CN 6 22/12/2016
6 570/QĐ-BDT Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 29 24/11/2016
7 238/QĐ-BDT Ban hành quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 51 09/06/2016
8 12/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 62 18/05/2016
9 374/BDT-VP HD thực hiện quy định chê độ BC định kỳ của hệ thống CQ công tác Dân tộc 34 16/09/2015
10 832/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 128 31/07/2014
11 01/QĐ-UB QĐ của UBND Lâm thời tỉnh Lai Châu v/v Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 29 01/01/2004
19 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm:
Điện thoại:
Địa chỉ: